zurück
Der Avatar von Alina55 Wed, 13 Mar 2019 19:05:46 +0100

Alina55

Anna erfüllt Wünsche

Wed, 13 Mar 2019 19:05:46 +0100

Anna erfüllt Wünsche

Hoy zäme

Ech ha min brüeder be Anna erfüllt Wünsche agmolde ond höt esch sie en cho öberrasche!😃

Aber jetzt verzell ech euch emol alles vo afang ah:

Am Morge hed mech d Mama mech gweckt ond de Silas hed gmeint är mues i d Schuel.

Denn hed är e de Mama gseid das sie em no öpis mos usvölle.

D Mama hed gseid sie macht s grad ond hed ahgfange.

Wo d Anna noch de Achte emmer nonig cho esch hed d Mama plözlech gseid das d Fräu Bernet also em sini Lererin em Stäu stod ond sie dromm erscht of die halbi nüni i d Schuel mönd.

De silas hed s ere glatt gläubt.

De Silas hed gseid ech mos trozdem i d Schuel go ond ech ha gseid ech ha scho no zit.

Ergendwenn hed d Mama gseid das d Fräu Möller äu em Stäu stod ond hed gseid das ech äu erscht of die halbi Nüni i d schuel mos.

wo d Anna noch zäh Minute emmer nonig cho esch hed d Mama gseid das üsi Lererinne emmer no em Stäu stohd ond dromm mönd mer erscht of die viertel vor Nüni i d Schuel.

De Silas hed das denn i de Klassechat of Whtatsapp ine gschrebe.

Ergendwenn send sie doch cho ond hend be üs glütet.

D Mama hed gseid de Silas söll go ufmache ond är hed abe grüeft.

D Anna hed gseid das sie es Päckli för en he ond öb är sie chorz ine lod.

De hed d Mama gseid är söll sie moll ine loh ond so hed är ere ufgmacht.

är esch schier usgflibt so hed är freud gha wo är ghört hed das d Anna em wot en wonsch erfölle. är hed gwösst das es öbis med Isehbahn z due hed hed aber ned gwösst was mer möched. Also send mer emol rechtig Bahnhof gange. Am Bahnhof send mer denn i de Zog of Lozärmn gfahre.🚉

En Lozärn hed de d Anna em Silas verzellt das mer jetzt den rechtig Tessin gönd, ond det döre send mer denn äu.

Mehr hend döffe em Füererstand met fahre sogar dor de neui Gotthard Basiss Tonnel!😀🚆🚇

Danke vel mol Anna das du em Silas dä grossi Wonsch erföllt hesch!❤️

Ech danke aber äu em Kameramah das är das so guet gfilmet hed!❤️

Danke vell vell mol!❤️

Ech freu mech scho d Anna weder emol z träffe.

Send er äu scho be einere Folg vo Anna erfüllt Wünsche debi gsi?

Ond was hend er för en Wonsch? ( met dere frog, Frog ech äu d Moderatore ond d Moderatorinne! vor allem d Anna)

GLG

Alina55❤️💛💚💙💜

Melden
7

Kommentare

Der Avatar von eliza123

Cool

Melden
Der Avatar von jonson

cool


Melden

Bitte melde dich an, um mitmachen zu können

Logg dich ein